خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

دستورالعمل تهيه انواع محيط هاي کشت، معرفها و رنگ هاي مصرفي در آزمايشگاه ميکروب شناسي

  دستورالعمل تهيه انواع محيط هاي کشت، معرفها و رنگ هاي مصرفي در آزمايشگاه ميکروب شناسي، به شرح ذيل مي باشد:

   

  روش تهيه انواع محيط هاي کشت دهيدراته و استريليزاسيون آنها

  روش کار بر اساس دستورالعمل موجود بر روي قوطي هاي حاوي انواع محيط هاي کشت
  مي‌باشد. روش استريليزاسيون نيز بر روي برچسب دستورالعمل تهيه محيط کشت درج گرديده است. اين دستورالعمل ها بر حسب نوع محيط کشت و کارخانه توليدکننده، متفاوت است.

   

  محيط هاي کشت دهيدراته شامل:

  آگار بي هوازي، بلاد آگار((B.A، برين هارت آگار و براث (BHB/BHA)، بايل اسکولين آگار، بيسموت سولفيت آگار، بروسلا مديوم، کوکدميت براث، کمپيلوباکتر سلکتيو آگار، کری بلر، کازو آگار و براث (TSA/TSB)، CTA مديوم، DNase تست آگار، EMB آگار، هموفيلوس سلکتيو آگار، هکتون انتريک آگار، کلايگلر آيرون آگار (KIA)، لايزين دکربوکسيلاز سولفيدراز مديوم (LDS)، لوون اشتاين جنسن مديوم، لوفلر بلاد سرم، لايزين آيرون آگار، مولر هينتون آگار و براث (MHA/MHB)، MRVP براث، مانيتول سالت آگار، مک کانکی آگار، مالونات براث، نوترينت آگار و براث (N.A/N.B)، نيترات براث، اورني تين دکربوکسيلاز آرژينين دهيدرولاز تست براث، OF بازال مديوم، پپتون واتر، فنيل آلانين آگار، فنل رد براث و آگار، پپتون آگار، سيمون سيترات آگار، SIM مديوم، سالمونلا شيگلا آگار (S.S)، سلنيت براث، تريپل شوگر آيرون آگار (TSI)، TCBS آگار، تايو گليکولات براث، اوره آگار و براث، XLD آگار و ساير محيط های کشت دهيدراته که در دفتر راهنمای محيط های کشت ثبت شده اند می باشد.

   

  روش تهيه محيط کشت ژلاتين (ترکيبي)

  پيتون=  g5   

  Beef Extract = g 3

  ژلاتين= g 120

  مقادير فوق را به cc1000 آب‌ مقطر اضافه کرده و در بن ماري جوش قرار دهيد تا كاملاً حل شوند (از حرارت دادن اين محيط کشت بر روي شعله پرهيز كنيد). سپس در اتوكلاو به مدت 15 دقيقه و دمای oC121 در فشار 15 پوند ( Lb15) استريل ‌نماييد. سپس در لوله تقسيم کرده و PH  محيط کشت را به 8/6 برسانيد

   

  روش تهيه محيط کشت آب پپتونه  قليايي يا APW (ترکيبي)

  پيتون= g10

  کلرور سديم (Nacl)= g10

  آب‌مقطر=cc 1000

  سپس pH را به 9-6/8 برسانيد و در شرايط 15 دقيقه, فشار Lb 15 در اتوکلاو قرار داده و استريل نماييد. دما نيز  oC121 است. ( براي تنظيم از سودN  1 استفاده کنيد)

   

  روش تهيه محيط کشت حاوي گليسرين جهت ديپ فريز

  از محيط کشت پايه: محيطTSB  (Trypticase Soy Broth) يا محيط کشت BHB                                                     (Brain Heart Infusion Broth) استفاده کنيد. به ميزان 15% گليسرين به محيط پايه اضافه نماييد. به خوبي تکان ‌دهيد تا محلول يکنواختي حاصل شود. سپس در مقادير کم ( ml2-1) در لوله هاي درپيچ دار تقسيم نموده و در شرايط  oC121 ، 15 دقيقه و فشار  Lb15 اتوکلاو نماييد.

   

  روش تهيه محيط کشت  NaCl5/6%  (براث/ آگار)

  محيط پايه همان محيط برين هارت اينفيوژن براث/آگار است. از آنجا كه اين محيط کشت حاوي 5/0% نمک مي‌باشد، بنابراين 6% نمک به اين محيط پايه اضافه نماييد تا مقدار 5/6% نمک حاصل شود. شرايط استريليزاسيون همان دماي oC121، فشار  Lb15 و زمان 15 دقيقه مي‌باشد.

   

  روش تهيه انواع قندها:    

  محلول 10% از انواع قندها تهيه نماييد (قند= g10 و آب‌مقطر= cc100)

  روش استريليزاسيون قندها استفاده از فيلتراسيون مي‌باشد. در غير اينصورت مي توان همه انواع قندها را در فشار  Lb5 به مدت 5 دقيقه استريل نمود.

  اگر بخواهيد قندها را از هم تفکيک نماييد، شرايط استريليزاسيون براي انواع لاکتوز، مالتوز، گزيلوز، ساليسين، سوکروز، ترهالوز و آرابينوز شامل فشار Lb 15، دماي  oC121 به مدت 3 دقيقه و شرايط استريليزاسيون براي ساير قندها شامل فشار  Lb12-10، دماي  oC118-116 و زمان 15 دقيقه مي باشد.

   

  روش تهيه انواع معرف ها و رنگ ها

  روش تهيه معرف هاي VP

  - تهيه آلفا نفتول (معرفA):

  پودرآلفا نفتول: g 5

  اتانول: cc100

   

  -تهيه  KOH(پتاس) (معرفB):

  KOH:g 40

  کراتين (cr): g 3/0

  آب‌مقطر: cc100

  معرف ها در ظروف تيره و در يخچال نگهداري مي‌شوند. چون داراي پايداري متغير هستند لازم است به طور هفتگي (بر حسب ميزان کار) کنترل کيفي گردند.

   

  روش تهيه معرف متيل رد (MR)

  پودر متيل رد= g 1/0

  اتانول=cc 300

  پودر متيل رد را در اتانول حل کرده سپس با آب‌ مقطر حجم آنرا به cc500 برسانيد. معرف در ظرف تيره و در يخچال نگهداري مي‌شود. چون داراي پايداري متغير است، لازم است بطور هفتگي (بر حسب ميزان کار) کنترل کيفي گردد.

   

  روش تهيه معرف کواکس

  P-دي متيل آمينو بنز آلدئيد= g10

  آميل الکل: cc150

  اسيد کلريدريک غليظ و تازه: cc50

   

  دي متيل آمينو بنزآلدئيد را به آميل الکل اضافه نموده و به آرامي اسيد کلريدريک را به آنها اضافه نماييد. براي تهيه اين معرف از هود استفاده نماييد. معرف در ظروف تيره و در يخچال نگهداري مي شود. چون داراي پايداري متغير است، لازم است بطور هفتگی (برحسب ميزان کار) کنترل کيفي گردد.

   

  روش تهيه معرف کلرور فريک

  کلرور فريک= g10

  آب‌ مقطر = cc100 (روش غير اسيدي)

  (روش ديگر تهيه اين معرف شامل کلرور فريک:g 12، اسيد کلريدريک غليظ:cc 5/2 و آب ‌مقطرcc 100 مي‌باشد، که اين روش، روش اسيدي است). معرف در ظروف تيره و در يخچال نگهداري مي‌شود. چون داراي پايداري متغير است، لازم است بطور هفتگی (برحسب ميزان کار) کنترل کيفي گردد.

   

  روش تهيه معرف هاي احياء نيترات

  -تهيه معرف A:

  N،N  دي متيل آلفا نفتيل آمين: g6

   اسيداستيک گلاسيالN5، (30% )cc :1000

   مقدار فوق از N، N دي متيل آلفا نفتيل آمين را در کمتر از cc1000 اسيد استيک گلاسيال N5 حل کرده و کمي حرارت ملايم دهيد تا حل شود. حجم را به يک ليتر رسانيده، محلول را از صافي رد کنيد.

  -تهيه معرف B:

  سولفانيليک اسيد (P- آمينو بنزن سولفونيک اسيد): g8

  اسيداستيک گلاسيال N5، (30% ): cc 1000

  مقدار فوق از سولفانيليک اسيد را در کمتر از cc 1000 اسيداستيک حل کرده و سپس حجم را به يک ليتر برسانيد. معرف ها در ظروف تيره و در يخچال نگهداري مي شوند. آلفا نفتيل آمين سرطان زا است.

   

  روش تهيه معرف نين هيدرين

  پودر نين هيدرين=  g5/3

  استن=  cc50

  بوتانول =  cc50   

  استن و بوتانل را مخلوط کرده و سپس پودر نين هيدرين را اضافه نماييد. معرف در ظرف تيره و در دماي اتاق نگهداري مي شود. درب آن بايد کاملاً محکم بسته شود.

   

  روش تهيه ويتامين K1

  پودر ويتامين  =k1 g2/0

  اتانول= cc20

  محلول در ظرف تيره و در يخچال نگهداري مي‌شود. درب ظرف بايد کاملاً محکم بسته شود. غلظت نهايي محلول g/mlµ 1/0 براي محيط هاي مايع و g/mlµ10 براي محيط هاي آگاردار است. g2/0 پودر ويتامين K1 را روي يک قطعه کوچک فويل آلومينيومي استريل وزن کرده و در شرايط آسپتيک به ml20 اتانول در يک بطري استريل اضافه کنيد. براي رقيق سازي بيشتر از آب‌ مقطر استريل استفاده کنيد. محلول ذخيره  mg/ml10 است. ml1 از محلول ذخيره را به يک ليتر آگار و ml/l 01/0 براث اضافه کنيد. محلول را دور از نور و در يخچال ذخيره کنيد.

   

  روش تهيه همين(Haemine)

  پودر همين= g 5/0    

  سود (NaOH)N 1= cc10

  مقدار فوق از پودر همين را به cc10سود 1 نرمال اضافه کرده و حل کنيد، سپس با آب ‌مقطر به حجم cc100برسانيد. در شرايط 15 دقيقه، oC121، فشار  Lb15 در اتوکلاو استريل ‌نماييد.

  محلول در ظرف تيره و در يخچال نگهداري مي شود. اين محلول ذخيره mg/ml 5 غلظت دارد، ولي هنگام مصرف به عنوان ساپلمنت، بايد داراي غلظت نهايي µg/ml 5 باشد.

   

   

  روش تهيه آب اکسيژنه (H2O2) 3%

  محلول آب اکسيژنه 30% را به نسبت 1:10 با آب ‌مقطر رقيق نماييد. (يعني cc1 آب اکسيژنه 30% را به cc9 آب‌مقطر اضافه ‌نماييد). محلول در ظرف تيره و در يخچال نگهداري مي شود.

   

  روش تهيه کريستال ويوله ذخيره و اگزالات آمونيوم ذخيره

  -تهيه کريستال ويوله

  پودر کريستال ويوله = g20

  اتانول= cc100

  -تهيه اگزالات آمونيوم

  پودر اگزالات آمونيوم= g1

  آب‌ مقطر= cc100

  هنگام مصرف، محلول کريستال ويوله ذخيره را به نسبت 1:10 با آب‌ مقطر رقيق ‌نماييد.
  (cc1 از محلول کريستال ويوله و cc 9 آب‌ مقطر) سپس اين محلول را با چهار حجم از
  محلول اگزالات آمونيم رقيق کنيد (cc1 محلول کريستال ويوله رقيق شده و cc4 اگزالات آمونيم).

  محلول ذخيره و مصرفی کريستال ويوله، در ظرف تيره و در دماي اتاق نگهداري مي‌شود.

   

  روش تهيه لوگل

  يد= g1

  يدور پتاسيم =g 2

  آب ‌مقطر= cc240

  محلول آبي بيکربنات سديم5%= cc60

  در مقدار کمي از آب‌ مقطر، يد و يدور پتاسيم را کاملاً حل نماييد، بعد حجم را با آب‌ مقطر به cc240‌ برسانيد. محلول 5% بيکربنات سديم (بيکربنات سديم: g5   آب ‌مقطر: c100) را نيز به آن اضافه ‌نماييد. محلول در دمای اتاق نگهداری می شود . درب آنرا بايد کاملا" محکم ببنديد.

   

  روش تهيه محلول الکل-استون

  اتانول= cc250

  استون= cc250

  حجم مساوي از الکل اتيليک (اتانول) را با استون مخلوط نماييد.

   

   

   

  روش تهيه فوشين/ يا سافرانين ذخيره

  پودر فوشين= g2

  اتانول= cc100

  و يا

  پودر سافرانين= g5/2

  اتانول= cc100

  به هنگام مصرف، محلول ذخيره فوشين يا محلول ذخيره سافرانين را به نسبت 1:10 با آب‌ مقطر رقيق نماييد. محلولها در ظروف تيره، تهيه و در دمای اتاق ذخيره می شوند.


  این مطلب تا کنون 31 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : تهيه ,محلول ,محيط ,معرف ,آگار، ,آگار ,تهيه معرف ,يخچال نگهداري ,کريستال ويوله ,محلول ذخيره ,تهيه محيط ,داراي پايداري متغير ,محلول کريستال ويوله ,يخچال نگهداري مي‌شود ,کريستال ويوله ذخيره ,
  دستورالعمل تهيه انواع محيط هاي کشت، معرفها و رنگ هاي مصرفي در آزمايشگاه ميکروب شناسي

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر